Besimainantys XIX a. Lietuvos inteligentijos siluetai

Penktosios laidos tema – Besimainantys XIX a. Lietuvos inteligentijos siluetai. Pokalbį šia tema vedė VU istorijos bakalaurantė Vilma Vaskelaitė, o laidoje svečiavosi VDU istorijos katedros profesorius Egidijus Aleksandravičius. Pokalbio metu aptartas XIX a. Lietuvos inteligentijos vystymasis XIX a. 

Papildomos literatūros sąrašas

Egidijus Aleksandravičius, XIX amžiaus profiliai, Vilnius, 1993

Egidijus Aleksandravičius, Kultūrinis sąjūdis Lietuvoje 1831-1863 metais. Organizaciniai kultūros ugdymo aspektai, Vilnius, 1989

Egidijus Aleksandravičius, Prieš Aušrą. Jaunieji Daukanto bičiuliai, Vilnius, 1990

Egidijus Aleksandravičius, Antanas Kulakauskas, Carų valdžioje. Lietuva XIX amžiuje, Vilnius, 2001

Tamara Bairašauskaitė, Zita Medišauskienė, Rimantas Miknys, Lietuvos istorija, t. 8, d. 1: Devynioliktas amžius: visuomenė ir valdžia, Vilnius, 2011

Reda Griškaitė, Mykolas Balinskis: kova dėl Istorijos?, Vilnius, 2005

Miroslav Hroch, Mažosios Europos tautos, Vilnius, 2012

Vytautas Kavolis, Žmogus istorijoje, Vilnius, 1994

Antanas Kulakauskas, Kova už valstiečių sielas: caro valdžia, Lietuvos visuomenė ir pradinis švietimas XIX a. viduryje, Kaunas, 2000

Liaudis virsta tauta, Lietuvių atgimimo istorijos studijos, t. 4, Vilnius, 1993

Vytautas Merkys, Knygnešių laikai 1864-1904, Vilnius, 1994

Vytautas Merkys, Motiejus Valančius. Tarp katalikiškojo universalizmo ir tautiškumo, Vilnius, 1999

Vytautas Merkys, Simonas Daukantas, Vilnius, 1991

Stanislovas Moravskis, Iš visur po truputį, II dalis: Broliai bajorai. Atsiskyrėlio gavenda, Vilnius, 2016

Raidžių draudimo metai, sudarytojas Darius Staliūnas, Vilnius, 2004

Tautinės savimonės žadintojai: nuo asmens iki partijos, Lietuvių atgimimo istorijos studijos, t. 1, Vilnius, 1990

Rimantas Vėbra, Lietuvių visuomenė XIX a. antrojoje pusėje. Socialinės struktūros bruožai, Vilnius, 1990

Rimantas Vėbra, Lietuvių tautinis atgimimas XIX amžiuje, Kaunas, 1992